شال نخی منگوله دار زنجیری طرح ال وی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح دیور

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح عربی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح موجی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنتی طرح گلیم

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی نگینی منگوله دار طرح هرمس

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح گوچی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح جناقی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح خطی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح گندم (404411)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح مربعی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گوچی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح هاوایی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح خشتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح دیور

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گل چهار پر

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح پوست ماری

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار مربعی طرح شنل

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 101,500 تومان

شال نخی منگوله دار قلبی طرح لینا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار برفکی طرح تیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 101,500 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح پیچازی (404398)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح شنل (404397)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح ال وی (404396)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح هرمی (404395)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح جیوانچی (404393)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح برفکی (404392)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح هرمس (404391)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح کارپو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار طرح پیچازی میلو

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح آرمانی سنتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح گل لارنس

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال حریر مجلسی منگوله دار طرح شایلو

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح لومان (404382)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح سیاره (404379)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح کوماژ (404378)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله چوبی طرح زانولا (404372)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 104,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح پیچازی (404367)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح فارون (404366)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح باربری(404364)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح شطرنجی(404363)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح ترمه(404362)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح تارو (404359)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح رونا(404358)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح راه راه(404357)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریرپلیسه طرح دستک برگی (404355)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال نخی منگوله دار طیفی آبرنگی

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال پلیسه راه راه طرح تارتن

قیمت 85,000 تومانقیمت فروش ویژه 48,000 تومان

شال نخی منگوله دار دلتا دستک گل دار

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی منگوله دار توپی (404348)

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال اسلپ نخی منگوله دار طرح پلیسه لوزی

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال نخی منگوله دار دلتا ساده

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,500 تومان

شال نخی دوخت وریشه پفکی طرح ماکو(404351)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,500 تومان

شال اسلپ نخی منگوله ریز روژان

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح رولین (404343)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح لونارد (404342)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح بارات (404341)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کارلو (404340)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کلارا (404339)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح دارچو

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال اسلپ نخی مجلسی دستک مرواریدی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال اسلپ نخی منگوله دار اعلاء طرح باروشا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی منگوله دار اعلاء طرح هرمس

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار اعلاء طرح شنل

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار چهارخانه پیچازی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار پلیسه هفت هشتی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح راه راه (404337)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح هورس

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کاوالی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کنزو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح پارما

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کارولا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح هرمس

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دارطرح دیور

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال مجلسی لمه ببری منگوله دار

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح خطی مورب (404319)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح فندی(404317)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح لوزی(404316)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح چریکی(404314)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح شنل(404313)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح پیچازی(404312)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح زنجیری(404310)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دارشنل طرح پریما(404309)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار اعلاء طرح روماری

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی ژاکارد ریشه گلیمی طرح بارتا

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 129,000 تومان

شال سوپرنخ لب ترک منگوله دار طرح هرمان

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 129,000 تومان

شال مجلسی آلما دوتکه طرح رامونا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال مجلسی پوست ماری ریشه پانچی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,500 تومان

شال شاین منگوله دار طرح دلتا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار چهل تیکه سنتی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال سرژه دوخت و ریشه دو رنگ طح پروا

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی لمه لاینی لب ترک طرح مهتا (1894)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال حریر منگوله دار پانچی طرح منتاج

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح شمشیری (404275)

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح مدادی (404276)

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال نخی چاپی طرح پیچازی توپی (404277)

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 70,500 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح گلرنگ

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی طرح هفت وهشتی(404279)

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 70,500 تومان

شال نگینی لمه دار طرح آکام

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 55,000 تومان

شال نخی منگوله دار پیکاسو طرح راه راه

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح فرگاما (404261)

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 64,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح گوچی (404260)

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 64,000 تومان

شال نخی منگوله دار رومانو طرح هرمس (404255)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,000 تومان

شال نخی منگوله دار رومانو طرح توپی (404254)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,000 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح چریکی (404253)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح گل (404252)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح مربعی (404251)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح هفت هشتی (404250)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح توپی (404249)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال اسلپ منگوله دار طرح دستک اشکی(404165)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال مجلسی کسمه منگوله دار طرح انگوری(404164)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ریبورن

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ماریو (404070)

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی لمه پلیسه طرح آیلا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی پلیسه طرح هامون

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 54,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تامیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح ژالوت

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح بارلی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال پاییزه دو رو منگوله دار طرح آروان

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی پارچه لوزی طرح LV کمربندی

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال پلیسه منگوله دار مرواریدی طرح کوکو

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی لمه دار لب ترک طرح اوکسین (1897)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال نخی ملانژ راه راه لمه طرح همتا (1893)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال نخی لونه زنبوری طرح آسکی (1774)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال ژاکارد لمه طرح دار (1773)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 93,000 تومان

شال نخی آسپیک طرح مورگان

قیمت 99,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی لنین طرح پی سز

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال نخي لمه راه راه طرح اميرا (1691)

قیمت 142,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال نخی شنی طرح ایلانا (1689)

قیمت 142,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال پلیسه شنی لمه دار طرح ویگاد

قیمت 128,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال نخی چاپی طرح ساوانا

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال نخی حصیری طرح لیما

قیمت 96,000 تومانقیمت فروش ویژه 60,000 تومان

ویژگی های شال نخی

شال نخی از پرکاربردترین انواع شال ها است. این شال دارای ویژگی هایی مثبت زیادی است. یکی از این ویژگی ها این است که برای استفاده از این نوع شال نیازی به زمان خاصی نیست. شما می توانید این این شال را در سرما و گرما ، تابستان و زمستان و در گرم ترین و سرد ترین روزهای سال بپوشید. این یکی از دلایل محبوبیت بالای این جنس شال است.

این شال در تابستان خنک است و در تابستان سر را گرم کرده و باعث آرامش فرد استفاده کننده می شود و از طرفی شال هایی دارای این جنس دارای همه نوع طرح و رنگ است و انتخاب های خیلی زیاد و گسترده ای به مشتری می دهد که بتواند آن را با هر مدل مانتویی ست و هماهنگ کند.

انواع شال نخی

شال های گل دار با جنس نخ

طرح گلدار این روسری برای استفاده روزانه بین خانم های جوان زیاد محبوب نیست ولی خانم هایی که کمی مسن تر هستند معمولا برای استفاده هر روزه خود از شال های گلدار استفاده می کنند.

اشتباه نکنید. خرید شال نخی گلدار فقط مخصوص خانم های مسن نیست. دختران و زنان جوان از طراحی های گلدار در مراسم های خاص می پوشند و آن ها را با انواع مانتو یا لباس های شب مجلسی ست می کنند و ترکیبات بسیار خاصی به وجود می آورند.

شال های تک رنگ با جنس نخ

شال هایی که فقط یک رنگ دارد از هر نوع شال دیگر بیشتر استفاده می شود. این نوع شال به ویژه رنگ سیاه آن قابلیت این را دارد که با تعداد زیادی طرح و مدل مانتو ست شود. شما می توانید با استفاده از شال نخی ساده تیپ رسمی و اداری بزنید و یا با رنگ های جیغ و تند ، تم مهمانی را به وجود آورید. می توانید شال های تک رنگ را با مانتوی ساده استفاده کنید و در زندگی روزمره از این شال استفاده کنید یا می توانید آن را روی لباس هایی با طرح پیچیده استفاده کنید و در مراسم ها و جشن های مختلف استفاده کنید.

شال پلیسه نخی

شال هایی که جنس نخ دارند و پلیسه هم هستند علاوه بر نرمی و لطافت ، زیبایی خیره کننده ای دارند. شال هایی که دارای پلیسه طلایی و نقره دارند به نسبت بیشتر فروش می روند. شال نخی پلیسه به خصوص در تابستان جزو خرید های محبوب خانم ها است و در جشن ها زیاد استفاده می شود.

شال طرح پلنگی نخی

شال طرح پلنگی از اکسسوری های محبوب بین خانم های شیک پوش و طرفدار مد است ولی باید نکات زیادی را برای پوشیدن این نوع شال رعایت کنید. اگر درست نتوانید آن را ست کنید نتیجه آن عکس می شود و استایل شما را به هم می ریزد.

شال نخی سنتی

شال های طرح های سنتی برای تیپ و استایل مخصوص استفاده می شود و نمی توان آن را برای هر زمان و موقعیتی پوشید. البته این نوع شال مخاطبان خاص خود را دارد و در موقعیت های خاص استایل خیره کننده ای را به وجود می آورد.

شال دارای جنس ترکیبی نخ و حریر

این مدل شال به دلیل قسمت حریری خود خیلی کمتر چروک می شود و از طرفی به دلیل داشتن قسمتی نخ ، لیز نیست و به همین دلیل استفاده از آن به نسبت بقیه انواع شال های نخی و جنس حریر آسان تر است. شال نخی وقتی با حریر ترکیب می شود ظریف تر ، درخشان تر و با کیفیت تر می شود. خرید این نوع شال را به همه خانم ها توصیه می کنیم.

شال با طرح مدرن و جنس نخ

علاوه بر طرح های گلدار، سنتی و نخی، امروزه از طرح های جدید و پیچیده ای برای دوخت شال استفاده می شود که در بین دختران و زنان جوان بسیار محبوب است. طرح های جدید شال نخی دارای تنوع زیادی هستند، این طرح ها می توانند نقاشی های مدرن باشند یا شعر هایی که روی شال مورد نظر چاپ می شوند. برای هر مدل مانتویی که تهیه می کنید می توانید یک شال با طرح مدرن تهیه کنید. البته به دلیل داشتن طرح های خاص نمی توان این نوع شال را با هر مانتویی ست کرد و باید این شال را به طور خاص با یک مانتوی خاص ست کنید.

خرید شال نخی

شال هایی که دارای جنس نخ هستند ، چین و چروک زیادی را به خود می گیرند و بعد از هر بار استفاده حتی به صورت کوتاه ، باید آن ها را دوباره و دوباره اتو کنید. در زمان خرید شال خود به این نکته توجه کنید. اگر صبر و حوصله کافی برای رسیدگی به شال خود ندارید این نوع شال گزینه مناسبی برای شما نیست.

البته این شال نرم است. لیز نیست و راحت روی سر می ایستد. برای استفاده در فصل تابستان بسیار مناسب است.

در زمان خرید شال نخی حتما به تناسب رنگ شال مورد نظرتان با پوست خود توجه کنید. پوست می تواند گرم یا سرد باشد. هر کدام از این نوع پوست ، رنگ های خاصی را می پذیرد و اگر رنگ اشتباهی بپوشید باعث می شود بد به نظر برسید.

برای پوست هایی که درجه روشنایی بالایی دارند رنگ های شاد و جیغ مناسب به نظر می رسد. رنگ هایی مثل قرمز و زرد و سبز روی این نوع پوست بسیار زیبا به نظر می رسند. در مقابل پوست های گندمی می توانند با رنگ های زیادی ست شوند و افرادی که پوست گندمی دارند انتخاب های زیادی دارند.

خرید اینترنتی شال نخی

خرید اینترنتی شال نخی از فروشگاه شال مد برای خانم ها کاملا به صرفه است و به دلیل تنوع بالای روسری ها در فروشگاه، خانم ها می توانند هر نوع شالی که می خواهند را در فروشگاه ما تهیه کنند.

فروشگاه شال مد کیفیت محصولات خود را کاملا تضمین می کند و دارای گارانتی است.

اگر در انتخاب شال های جنس نخ خود شک دارید و نمی توانید بین محصولات سایت ما انتخاب کنید می توانید با همکاران ما تماس بگیرید و در مورد خرید روسری و مد مشورت بگیرید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید