روسری نخی ریشه سوزنی طرح شطرنجی (204452)

قیمت ۲۴۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۵۲,۰۰۰ تومان

روسری نخی بامبو دوردست دوز ساده

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۰,۰۰۰ تومان

روسری حریر کرپ مجلسی گل پرس

قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۹,۰۰۰ تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح صدفی (404745)

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۶,۰۰۰ تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح کاپریس (404743)

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۷۰,۵۰۰ تومان

شال نخی مجلسی منگوله دار دوختی خطی (404740)

قیمت ۲۷۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۹۳,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردوخت چهارخانه (204455)

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۶,۰۰۰ تومان

شال حریر پرسی منگوله دار طرح مارک

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۷,۰۰۰ تومان

شال مجلسی کرپ میله ای منگوله دار طرح چیدا

قیمت ۲۵۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۷۳,۰۰۰ تومان

شال نخی دلتا منگوله دار طرح کیمارو

قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۹۲,۰۰۰ تومان

شال بامبو نخی ترک طرح چهارخانه (404730)

قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲۲۴,۰۰۰ تومان

شال نخی جاذبه منگوله دار طرح لیما (404714)

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۲۰۸,۰۰۰ تومان