روش های بستن شال و روسری

روش های بستن شال و روسری

شال را روی سر می گذاریم و زیر گلو فیکس می کنیم، کوتاهی یک سر شال به حدی است که تا زیر چانه می رسد، سر شال بلندتر را دور سر می چرخانیم و از روی سر عبور می دهیم، با سنجاق کنار سر فیکسش می کنیم و جلوی بدن رهایش می کنیم، در انتها چین های جلوی شال را مرتب می کنیم.

شال را روی سر می گذاریم و زیر گلو فیکس می کنیم، دستک کوتاهتر را در جهت مخالف کنار گونه فیکس می کنیم، دستک بلندتر را سمت مخالف برده و تقریبا وسط سر با سنجاق فیکس می کنیم.

شال را روی سر می گذاریم و زیر گلو فیکس می کنیم، دستک کوتاهتر را در جهت مخالف کنار گونه فیکس می کنیم، دستک بلند را یک بار دور سر می چرخانیم و جلوی بدن می آوریم و آن را با قسمت زیری شال روی شانه فیکس می کنیم.

 

 

شال را روی سر می گذاریم، در کنار صورت لبه ی شال را با سنجاق به توربان فیکس کرده و سر شال را از پشت به طرف دیگر برده و از زیر دستک عبور می دهیم و با سنجاق به آن فیکسش می کنیم بعد دور سر می چرخانیم و از بالای سر رد می کنیم و در نهایت کنار سر فیکس می شود.

شال را روی سر می گذاریم، یکی از دستک ها را به سمت دیگر صورت می بریم و کنار صورت فیکسش می کنیم، دستک آزاد را هم کنار سر فیکس می کنیم(با لبه ی آزاد) در ادامه دستک کوتاه را روی شانه باز می کنیم و دستک بلندتر را یک بار دور سر با لبه ی آزاد و بصورت شل می چرخانیم، بعد از مرتب کردن چین های شال روی شانه با سنجاق فیکسش می کنیم.

روسری با اندازه متوسط انتخاب می کنیم، یک دستک آن کوتاهتر از دیگری است، زیر گلو با سنجاق فیکس می کنیم، دستک بلند را از روی شانه مخالف عبور می دهیم و از زیر گوشه پشتی عبور می دهیم و جلوی بدن می آوریم و انتهای آن را در یقه پنهان می کنیم.

روسری را زیر گلو فیکس می کنیم، دو گوش روسری را بصورت مخالف از روی هم در جلوی بدن رد می کنیم و پشت سر گره می زنیم و گره را زیر گوشه پشتی پنهان می کنیم در نهایت چین های جلوی روسری را مرتب می کنیم.


کامنت (0)

نظر دهید