شال نخی منگوله دار زنجیری طرح ال وی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح دیور

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح عربی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح موجی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی منگوله دار سنتی طرح گلیم

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی نگینی منگوله دار طرح هرمس

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح گوچی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی حصیری منگوله دار طرح جناقی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال نخی ژاکارد منگوله دار طرح خطی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله توپی طرح دنیلو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 102,000 تومان

شال حریر مجلسی واکسی منگوله دار

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 88,000 تومان

شال پلیسه شنی لمه طرح رومان

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 97,500 تومان

شال حریر منگوله دار مجلسی طرح فرگاما

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,000 تومان

شال حریر منگوله دار مجلسی طرح لوزی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح گندم (404411)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح مربعی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گوچی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح هاوایی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح خشتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح دیور

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح گل چهار پر

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی تی پی طرح پوست ماری

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار مربعی طرح شنل

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 101,500 تومان

شال نخی منگوله دار قلبی طرح لینا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار برفکی طرح تیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 101,500 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح پیچازی (404398)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح شنل (404397)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح ال وی (404396)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح هرمی (404395)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح گوچی (404394)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح جیوانچی (404393)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح برفکی (404392)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال نخی منگوله دار کندی طرح هرمس (404391)

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 96,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح کارپو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار طرح پیچازی میلو

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح آرمانی سنتی

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح گل لارنس

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال حریر مجلسی منگوله دار طرح شایلو

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح لومان (404382)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح سیاره (404379)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح کوماژ (404378)

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال کریشه مجلسی منگوله دار طرح ویندا (404375)

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال لنین کتان ماهور

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 104,000 تومان

شال لنین کتان دورنگ

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 104,000 تومان

شال نخی پلیسه منگوله چوبی طرح زانولا (404372)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 104,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح پیچازی (404367)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح فارون (404366)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح باربری(404364)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح شطرنجی(404363)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح ترمه(404362)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح تارو (404359)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح رونا(404358)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح راه راه(404357)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال حریرپلیسه طرح دستک برگی (404355)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال پلیسه راه راه طرح تارتن

قیمت 85,000 تومانقیمت فروش ویژه 48,000 تومان

شال نخی منگوله دار دلتا دستک گل دار

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی منگوله دار توپی (404348)

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال اسلپ نخی منگوله دار طرح پلیسه لوزی

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال مجلسی حصیری منگوله دار رویال

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی منگوله دار دلتا ساده

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,500 تومان

شال نخی دوخت وریشه پفکی طرح ماکو(404351)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 78,500 تومان

شال اسلپ نخی منگوله ریز روژان

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال حریر منگوله دار طرح کونات(404368)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح رولین (404343)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح لونارد (404342)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح بارات (404341)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کارلو (404340)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کلارا (404339)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی پلیسه منگوله دار طرح دارچو

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,500 تومان

شال اسلپ نخی مجلسی دستک مرواریدی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال اسلپ نخی منگوله دار اعلاء طرح باروشا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی منگوله دار اعلاء طرح هرمس

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار اعلاء طرح شنل

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار چهارخانه پیچازی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار پلیسه هفت هشتی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح راه راه (404337)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح هورس

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کاوالی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کنزو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح پارما

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دار طرح کارولا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال نخی یونیک منگوله دارطرح دیور

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال مجلسی لمه ببری منگوله دار

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح خطی مورب (404319)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح فندی(404317)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح لوزی(404316)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح چریکی(404314)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح شنل(404313)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح پیچازی(404312)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار یوتاب طرح زنجیری(404310)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دارشنل طرح پریما(404309)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی منگوله دار اعلاء طرح روماری

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,500 تومان

شال نخی ژاکارد ریشه گلیمی طرح بارتا

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 129,000 تومان

شال سوپرنخ لب ترک منگوله دار طرح هرمان

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 129,000 تومان

شال مجلسی آلما دوتکه طرح رامونا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال مجلسی پوست ماری ریشه پانچی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,500 تومان

شال شاین منگوله دار طرح دلتا

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی منگوله دار چهل تیکه سنتی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 106,000 تومان

شال نخی منگوله دار پیکاسو طرح گوچی (404267)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال پلیسه برگی دستک طرحدار کبریتی (1791)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

شال سرژه دوخت و ریشه دو رنگ طح پروا

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 71,500 تومان

شال نخی لمه لاینی لب ترک طرح مهتا (1894)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال حریر منگوله دار پانچی طرح منتاج

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح شمشیری (404275)

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال مجلسی یاخما طرح مدادی (404276)

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 136,000 تومان

شال نخی چاپی طرح پیچازی توپی (404277)

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 70,500 تومان

شال نخی چاپی منگوله دار طرح گلرنگ

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 95,000 تومان

شال نخی چاپی طرح هفت وهشتی(404279)

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 70,500 تومان

شال نگینی لمه دار طرح آکام

قیمت 95,000 تومانقیمت فروش ویژه 55,000 تومان

شال سوپرنخ دور دوخت طرح برگ آبرنگی

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 52,500 تومان

شال حریر منگوله دار طرح فرگاما (404261)

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 64,000 تومان

شال حریر منگوله دار طرح گوچی (404260)

قیمت 120,000 تومانقیمت فروش ویژه 64,000 تومان

شال نخی منگوله دار رومانو طرح دیور (404259)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,000 تومان

شال نخی منگوله دار رومانو طرح هرمس (404255)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,000 تومان

شال نخی منگوله دار رومانو طرح توپی (404254)

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 115,000 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح چریکی (404253)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح گل (404252)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح مربعی (404251)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح هفت هشتی (404250)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال منگوله دار مشکی طرح توپی (404249)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 110,500 تومان

شال پلیسه چهارخانه ریز طرح بهبود

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,500 تومان

شال پلیسه خشتی منگوله دار طرح کاوان (404225)

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 76,000 تومان

شال نخی منگوله دار طرح هرمس (404223)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,000 تومان

شال پارچه جناقی طرح جیوانچی (404221)

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,000 تومان

شال پارچه جناقی طرح روزنامه ای دیور (404220)

قیمت 155,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,000 تومان

شال پارچه نگینی مربعی طرح برگ (404210)

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,500 تومان

شال پارچه نگینی طرح پلنگی (404206)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,500 تومان

شال اسلپ منگوله دار طرح دستک اشکی(404165)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال مجلسی کسمه منگوله دار طرح انگوری(404164)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 89,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ریبورن

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال پلیسه نخی منگوله دار طرح ماریو (404070)

قیمت 105,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال حریر پلیسه ترکیبی طرح شارلوت

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 26,000 تومان

شال نخی لمه پلیسه طرح آیلا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 86,000 تومان

شال نخی پلیسه طرح هامون

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 54,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح تامیلا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح ژالوت

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال نخی منگوله دار چاپی اسپان طرح بارلی

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,500 تومان

شال پاییزه بافت مربعی طرح مهرک (404003)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه ابریشم لمه طرح آوینا

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییزه دو رو منگوله دار طرح آروان

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی پارچه لوزی طرح LV کمربندی

قیمت 148,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

شال پلیسه منگوله دار مرواریدی طرح کوکو

قیمت 150,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال پاییزه ژاکارد LVطرح مورنا (1920)

قیمت 185,000 تومانقیمت فروش ویژه 119,500 تومان

شال پاییزه بافت لاینی طرح ماهرو (404006)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال پاییز بافت مربعی طرح مهکام

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,000 تومان

شال نخی لمه دار لب ترک طرح اوکسین (1897)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال نخی ملانژ راه راه لمه طرح همتا (1893)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 42,500 تومان

شال حریر مجلسی طرح برگ پولک دوزی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

شال نخی لونه زنبوری طرح آسکی (1774)

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال ژاکارد لمه طرح دار (1773)

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 93,000 تومان

شال پلیسه هفت هشتی طرح آمالیا (1771)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

شال نخی آسپیک طرح مورگان

قیمت 99,000 تومانقیمت فروش ویژه 67,000 تومان

شال نخی راه راه طرح لوانا (1707)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 46,000 تومان

شال نخی راه راه پرزی طرح کاندنا (1706)

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 47,000 تومان

شال نخی لنین طرح پی سز

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

شال نخي راه راه درشت لمه دار طرح راینا (1693)

قیمت 142,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال نخي لمه راه راه طرح اميرا (1691)

قیمت 142,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال نخی شنی طرح ایلانا (1689)

قیمت 142,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال نخی زمینه لوزی هفت هشتی طرح دیشا (1679)

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 76,000 تومان

شال پلیسه شنی لمه دار طرح ویگاد

قیمت 128,000 تومانقیمت فروش ویژه 80,000 تومان

شال کبریتی ریز طرح رگالینا (1649)

قیمت 65,000 تومانقیمت فروش ویژه 38,000 تومان

شال نخی چاپی طرح ساوانا

قیمت 135,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

شال ابریشم فانتزی طرح چهارخانه گلدار

قیمت 92,000 تومانقیمت فروش ویژه 53,000 تومان

شال نخی حصیری طرح لیما

قیمت 96,000 تومانقیمت فروش ویژه 60,000 تومان

خرید اینترنتی شال

امروزه راه های زیادی برای خرید به صرفه پوشاک وجود دارد که در این مقاله به خرید اینترنتی شال می پردازیم. یکی از پوشاک ضروری برای بانوان شال و روسری است که در طرح، مدل و رنگ های بسیار متنوعی در بازار موجود می باشند ولی از آن جایی که امروزه دغدغه های روزمره ما بسیار زیاد شده است خیلی زمان برای خرید وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از مردم به خریدهای اینترنتی روی آورده اند که در صرفه هزینه و زمان ارزش پیشنهادی بهتری دارد.

خرید اینترنتی شال و مزیت های آن

یکی از مهمترین مزیت های خرید اینترنتی این است که شما در هر زمان و هر مکانی که باشید می توانید تنها با چند کلیک محصول مورد نظر خود را خریداری کنید و دیگر نیاز به صرفه هزینه و زمان برای رفت و آمد به فروشگاه ها و پاساژها نیست و در خرید اینترنتی شال شما از تنوع و مدل های بیشتری می توانید دیدن فرمایید و به راحتی شال مورد نظر خود را خریداری کنید.

برای اطمینان از کیفیت و قیمت می توانید چند سایت را با هم مقایسه کرده و در آخر بهترین را خریداری کنید و از خرید خود لذت ببرید. شالمد یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی در زمینه ی شال و روسری است که شما می توانید با مراجعه به این سایت در هر زمان از شبانه روز شال مورد نظر خود را با نازل ترین قیمت خریداری کنید.

شال ها در دسته بندی های متفاوتی قرار دارند که مناسب هر سلیقه ای می باشند. اگر به مهمانی و مجلسی دعوت شده اید می توانید در دسته بندی شال مجلسی و شال لاکچری آن چه مد نظر دارید را انتخاب کنید. همچنین می توانید از به روزترین محصولات شالمد مناسب هر فصل دیدن فرمایید. شال پاییزه و زمستانه که بسیار مناسب فصول سرد سال می باشند در تنوع و رنگ بندی های مختلف و مناسب هر سلیقه ای در سایت شالمد موجود می باشد.

یکی دیگر از مزایای خرید اینترنتی شال عدم محدودیت مکانی است. چه فرقی دارد کجای ایران باشید وقتی به راحتی میتوانید خرید خود را انجام دهید. فروشگاه های اینترنتی این فرصت را به شما می دهند که از هر کجای ایران، بتوانید به راحتی و با نازل ترین قیمت بهترین خرید را داشته باشید. در فروش های اینترنتی واسطه ها حذف شده و قیمت ها پایین تر از فروشگاه ها است و نیازی به حضور در بازار شلوغ و صرفه هزینه و زمان بالا نیست.

فروشگاه های اینترنتی برای جذب مشتری های خود تخفیف های خوبی را در نظر می گیرند که شما می توانید در تمامی فروشگاه ها چرخی بزنید و بهترین را انتخاب کنید. معمولا فروشگاه های اینترنتی در مناسبت های مختلف تخفیف های بسیار خوبس روی محصولات خود می گذارند که شما می توانید با عضویت در آن فروشگاه از این تخفیف ها اطلاعات کامل را دریافت کنید و خریدی مقرون به صرفه داشته باشید.

بهترین مزینتی که خرید اینترنتی شال دارد این است که شما می توانید در مورد مدل و جنسی که خریداری می کنید به طور کامل و دقیق تحقیق کنید زیرا برای هر محصول توضیحی کامل و جامع در سایت وجود دارد و نکته ی قابل توجه این است که بیشتر فروشگاه های اینترنتی قابلیت تعویض جنس را برای شما عزیزان در نظر گرفته اند و محصول خریداری شده ی خود را درب منزل به شما تحویل می دهند و امکان پرداخت درب منزل در بیشتر فروشگاه های اینترنتی مزیت بالایی محسوب می شود که مشتری پس از تحویل جنس و تایید آن می تواند پرداخت خود را انجام دهد.

برای خرید اینترنتی شال شما می توانید تصویر محصول و دوخت آن را به طور واضح مورد بررسی قرار دهید و اطلاعات مورد نظر و ویژگی های آن را مطالعه کنید و سپس تصمیم به خرید بگیرید. بهتر است ابتدا تصمیم خود را برای انتخاب شال یا روسری و مدل و قواره آن بگیرید و سپس به دنبال آن خرید آن بروید. برای خریدی رضایت بخش به جنس شال توجه داشته باشید که سر نخورد.

نکات مهم و قابل توجه قبل از خرید اینترنتی شال

قبل از اقدام به خرید به رنگ پوست، مو و چشم خود توجه داشته باشید که در انتخاب بسیار به شماکمک خواهند کرد و اگر پوستی گرم دارید به سراق رنگ هایی مانند: زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای و … بروید.

اگر رنگ پوست شما سرد است به سراغ طیف رنگی سرد بروید تا بتوانید خرید اینترنتی خوبی را تجربه کنید و بعد از انجام خرید پشیمان نشوید.

برای انتخاب و خرید اینترنتی شال به مکان و لباس هایی که می خواهید از آن استفاده کنید دقت کنید تا به راحتی بتوانید یک خرید خوب را تجربه کنید و استایلی زیبا را برای خود خلق کنید.

به برند و جنس پارچه ی استفاده شده برای دوخت شال دقت داشته باشید برخی از شال و روسری ها با پارچه های بی کیفیت دوخته می شوند و با قیمت های گزاف به فروش می رسند و پس از استفاده متوجه خواهید شد که به آن پارچه حساسیت داشته اید و به موی شما آسیب جدی وارد می کنند. بهتر است بدانید بالا بودن قیمت شال و روسری نشانه ی مرغوبیت آن نیست.

انتخاب بهترین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی

با گسترش فضای مجازی و فروشگاه های اینترنتی، خرید و فروش در دنیای مجازی بالا گرفته است ولی باید به اصالت فروشگاه توجه داشته باشید چرا که امروزه افراد سودجو با با فروش های اینترنتی کاذب سعی بر خالی کردن جیب مردم دارند و در پوشاک زنانه و شال و روسری یکی از بیشترین کلاهبرداری ها اتفاق می افتد اما شما می توانید با انتخاب فروشگاه های اصیل که اصالت کالا را برای شما مشخص می نماییند خریدی موفقیت آمیز را تجربه کنید.

برای خرید اینترنتی شال بهتر است فروشگاهی را انتخاب کنید که دارای رنگ بندی ها و مدل های متنوع باشد تا شما بتوانید خیلی راحت تر خرید خود را طبق سلیقه انجام دهید. رضایت بعد از خرید مشتری بسیار مهم است که سایت فروشگاهی شالمد بسیار به این نکته توجه میکند. به همین دلیل شال ها در دسته بندی های مختلف و با طرح و رنگ های متنوع در این سایت قرار می گیرند تا شما با انتخاب هر شال بتوانید رنگ مورد نظر خود را با همان مدل انتخاب کنید. طرح های سنتی، مدرن، شال ساده تک رنگ، شال مشکی و… یکی از مهمترین نکاتی است که شالمد به آن توجه دارد تا مشتری عزیز با هر سلیقه و هر سنی، وقتی که برای خرید اینترنتی شال در نظر گرفته است بتواند خریدی لذت بخش را تجربه کند.

دسته بندی جدید محصولات شالمد به سایت اضافه شده و میتونید برای خرید مقنعه و یا اکسسوری مو در سایت اقدام کنید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید