0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

روسری نخی دور دست دوز ابریشم طرح دیور

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ابریشم طرح جیوان

قیمت 260,000 تومانقیمت فروش ویژه 176,000 تومان

روسری رایون دور دست دوز ال وی طرح ماژور

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 85,000 تومان

روسری رایون دور دست دوز دیور طرح ماربل

قیمت 165,000 تومانقیمت فروش ویژه 85,000 تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح هزارتو

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 149,000 تومان

روسری نخی نیلا دوردوخت طرح هلنسا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,000 تومان

روسری نخی ژاکارد دوردوخت طرح هرمانو

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,000 تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح لادینا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,000 تومان

روسری نخی نیلا دوردوخت طرح هاوانا

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 105,000 تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح مربعی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 149,000 تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح پیکسلی

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 149,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح تیلو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح شیکا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح جیکو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح فارجو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح فورزا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح بانیکو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح فارلو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح شیبا

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح لیکو

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح پاول

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,000 تومان

روسری نخی وارداتی دوردست دوز طرح آروناس

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

روسری نخی وارداتی دوردست دوز طرح نیلان

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

روسری نخی دوردست دوز لامبرتی طرح بارفا

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 165,000 تومان

روسری نخی دوردست دوز پیچازی طرح لوندر

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

روسری نخی دوردست دوز راه راه طرح پیچازی

قیمت 200,000 تومانقیمت فروش ویژه 144,000 تومان

روسری نخی دوردست دوزکج راه طرح کواچ

قیمت 230,000 تومانقیمت فروش ویژه 166,000 تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح گوچی

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 170,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز باتیک طرح اهرام

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح فیلو

قیمت 220,000 تومانقیمت فروش ویژه 125,500 تومان

روسری کج راه دوردست دوز طرح ال وی

قیمت 240,000 تومانقیمت فروش ویژه 139,500 تومان

روسری نخی دور دوخت منگوله دار طرح ال وی

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 109,000 تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح راه راه رنگی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,500 تومان

روسری رایون دور دست دوز طرح باربری

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 77,000 تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طیفی آبرنگی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,500 تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح حاشیه خطی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,500 تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح هاشوری طیفی

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,500 تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح باران

قیمت 210,000 تومانقیمت فروش ویژه 126,500 تومان

روسری نخی ژاکارد دوردست دوز طرح سولان

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 113,500 تومان

روسری نخی ژاکارد دوردست دوز طرح سلین

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 113,500 تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح گل پلنگی

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 98,500 تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح پوست ماری

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 98,500 تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح گل و پیچازی

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 98,500 تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح بنفشه

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 98,500 تومان

روسری نخی دور دوست دوز طرح ذوزنقه

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح ژوبین

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 121,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح لوزی ژاکان

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 121,000 تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح لوزی هاشوری

قیمت 190,000 تومانقیمت فروش ویژه 121,000 تومان

روسری رایون سوزنی طرح گل ال وی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

روسری رایون سوزنی طرح فندی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

روسری رایون سوزنی طرح ال وی ببری

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

روسری رایون سوزنی طرح جیوانچی

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

روسری رایون سوزنی طرح ال وی راه راه

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 73,500 تومان

روسری نخی دوردست دوز طرح ورونیکا

قیمت 158,000 تومانقیمت فروش ویژه 92,000 تومان

روسری حریر سنتی طرح پیکاسو

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 37,500 تومان

روسری ساتن دیجیتال دوردوخت طرح فرش

قیمت 98,000 تومانقیمت فروش ویژه 37,500 تومان

روسری لمیز طرح نازگل

قیمت 90,000 تومانقیمت فروش ویژه 39,000 تومان

روسری پارچه لوزی دور دست دوز طرح ولنتینو

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

روسری پارچه لوزی دور دست دوز طرح کارلوت

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 84,000 تومان

روسری نخی GNT طرح بنیتا

قیمت 78,000 تومانقیمت فروش ویژه 35,500 تومان

روسری نخی دست دوز سهند طرح گل پنج پر

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 72,000 تومان

روسری نخی دست دوز طرح شاپرک

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 72,000 تومان

روسری نخی دست دوز سیدو طرح فندی (4158)

قیمت 130,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

روسری ابریشم دست دوز طرح LV

قیمت 170,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,000 تومان

روسری ابریشم دست دوز طرح ورساچ

قیمت 180,000 تومانقیمت فروش ویژه 99,000 تومان

روسری نخی دوردوخت طرح LV درباری

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

روسری نخی راه راه طرح راشل

قیمت 110,000 تومانقیمت فروش ویژه 63,500 تومان

روسری نخی دوردوخت طرح گل FENDI

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

روسری نخی دوردوخت طرح گل محو

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

روسری نخی دوردوخت طرح پروانه

قیمت 160,000 تومانقیمت فروش ویژه 94,500 تومان

روسری دور دست دوز ریبرو طرح دیزاین

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

روسری نخی ریشه سوزنی طرح زایان

قیمت 88,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,000 تومان

روسری ساتن بارتا طرح سانتاماریا

قیمت 78,000 تومانقیمت فروش ویژه 44,000 تومان

روسری حریر راه راه طرح آدام

قیمت 140,000 تومانقیمت فروش ویژه 82,000 تومان

روسری ابریشم دور دست دوز گل دار طرح گوچی

قیمت 145,000 تومانقیمت فروش ویژه 79,000 تومان

روسری نخی پوست پر طرح فیدر

قیمت 88,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

روسری نخی نگینی طرح گلبانگ

قیمت 78,000 تومانقیمت فروش ویژه 54,000 تومان

روسری لمیز طرح ماری

قیمت 89,000 تومانقیمت فروش ویژه 48,000 تومان

روسری نخی توپ توپی طرح سیرکل

قیمت 88,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

روسری نخی برگ طرح آتم

قیمت 88,000 تومانقیمت فروش ویژه 59,000 تومان

روسری لمیز طرح گل سرخ

قیمت 90,000 تومانقیمت فروش ویژه 39,000 تومان

روسری دوردست دوز گوچی طرح نیزار

قیمت 125,000 تومانقیمت فروش ویژه 75,000 تومان

روسری لمیز طرح بوستان گل رز

قیمت 108,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

روسری نخی برگ انجیری

قیمت 83,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

روسری نخی برگی طرح المیرا

قیمت 83,000 تومانقیمت فروش ویژه 65,000 تومان

روسری نخی دیجیتال طرح باربارا

قیمت 89,000 تومانقیمت فروش ویژه 69,500 تومان

روسری سیلک طلاکوب طرح نگین

قیمت 79,000 تومانقیمت فروش ویژه 46,000 تومان

روسری نخی منگوله دار طرح مازل

قیمت 65,000 تومانقیمت فروش ویژه 49,000 تومان

روسری لمیز طرح هفت و هشتی

قیمت 65,000 تومانقیمت فروش ویژه 39,000 تومان

خرید روسری طرح دار

روسری طرح دار یکی از انواع روسری ها می باشد که طرفداران زیادی دارد. این نوع روسری ها در مدل های مختلف و در جنس های متنوع طراحی و تولید شده اند که ویژگی های هر کدام از آن ها منحصر به فرد می باشد. روسری های طرح دار را بر اساس جنس، رنگ بندی، اندازه، نوع طرح و …. می توان از یک دیگر تفکیک کرد که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت. روسری های طرح دار با کیفیت و بی نظیر را باید از مراکز معتبر خریداری کرد

. ممکن است برخی از افراد برای ست کردن روسری های طرح دار با چالش های زیادی رو به رو شوند. در اینجا قصد داریم با بیان نکته های مهم در ست کردن این مدل این مشکل را برطرف کنیم. در این مقاله می توانید با انواعاین مدل، نکات مهم در ست کردن ، معرفی سایت با کیفیت و …. آشنا شوید.

آشنایی با برخی از انواع روسری طرح دار :

همان طور که گفته شد روسری های طرح دار انواع مختلف و متنوعی دارند که قبل از هر چی بهتر است با آن ها آشنا شوید. روسری ها طرح دار علاوه بر این که از نظر طرح، تنوع بسیار بالایی دارند در جنس، رنگ آمیزی و اندازه نیز با هم تفاوت خواهند داشت. از انواع روسری های طرح دار می توان به روسری های طرح دار حریر، روسری های طرح دار ابریشمی، روسری های طرح دار ساتن قواره بزرگ، روسری های طرح دار ساتن معمولی، روسری های طرح دار مینی اسکارف و ….. اشاره کرد که ویژگی های هر کدام منحصر به فرد می باشد. به عنوان مثال :

  1. روسری طرح دار مینی اسکارف حریر :

یکی از انواع روسری های طرح دار که توانسته رضایت همگان را جلب کند و مورد استفاده اکثر افراد قرار گیرد، روسری های طرح دار مینی اسکارف می باشند. این نوع روسری ها در ابعاد کوچک تولید شده اند و به عنوان ترند از آن ها یاد می شود. روسری های نامبرده از جنس حریر طرح دار هستند که می توان آن ها را با بسیاری از مانتو ها ست کرد.

  1. روسری های طرح دار قواره بزرگ ساتنی :

روسری های ساتن طرح دار قواره بزرگ یکی از روسری هایی می باشد که توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر این روسری طی چندین سال است که استفاده از آن در بین خانم ها رواج دارد و توانسته جایگاه ویژه ای را در استایل های رسمی و کلاسیک به خود اختصاص دهد. همان طور که می دانید سایز و یا ابعاد این نوع روسری نسبت به روسری های معمولی بزرگ تر خواهد بود.

3-روسری های طرح دار ابریشمی :

یکی از انواع روسری های عید، روسری های طرح دار ابریشمی می باشند که پارچه آن ها از جنس ابریشم بوده و کیفیت بالایی دارد. درصد ابریشم موجود در این نوع روسری ها می تواند متفاوت باشد که در قیمت نهایی آن ها تاثیر دارد. قیمت نهایی روسری های ابریشمی با میزان ابریشم به کار رفته در آن ها رابطه مستقیم خواهد داشت.

نکات مهم در هنگام ست کردن روسری طرح دار :

روسری های طرح دار، یکی از متنوع ترین روسری ها می باشند که علاوه بر طرح های مختلف و گوناگون دارای رنگ بندی های گسترده هستند. در انتخاب این نوع روسری ها و همچنین ست کردن آن ها باید دقت نظر بالایی به خرج داد تا بهترین روسری را انتخاب و سپس خریداری کرد.

  1. رنگ روسری : یکی از مهم ترین المان ها و یا نکته هایی که در انتخاب روسری های طرح دار باید مد نظر قرار داد، رنگ آمیزی آن ها می باشد. روسری های طرح دار در طرح های مختلف با رنگ آمیزی های متنوع تولید می شوند. در انتخاب آن ها باید به رنگ مانتو، لباس، شومیز و ….. توجه شود و به سراغ روسری هایی رفت که تناژ رنگی آن ها با تناژ رنگی لباس شما همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال اگر مانتو، لباس و یا شومیز شما کرم و یا قهوه ای است می توانید به سراغ روسری هایی بروید که در آن ها از تناژ کرم و قهوه ای استفاده شده است.
  1. مانتو های ساده : یکی دیگر از نکاتی که در هنگام ست کردن مانتو و روسری طرح دار باید مد نظر قرار داد، ساده بودن مانتو می باشد. به عبارت دیگر چون روسری های مورد نظر طرح دار هستند برای ست کردن با آن ها بهتر است از مانتو هایی استفاده شود که پارچه آن ها ساده باشد. روسری های طرح دار را بهتر است با مانتو هایی ست کرد که پارچه آن ها ساده باشد.
  2. جنس روسری : جنس روسری از دیگر المان های مهم می باشد. جنس روسری مورد نظر باید با استایل و فصل همخوانی داشته باشد. اگر قصد ایجاد یک استایل کلاسیک و رسمی را دارید بهتر است به سراغ روسری های طرح دار حریر و یا ابریشمی بروید. اما در صورتی که می خواهید یک استایل راحت، اسپرت و یا روزانه را ایجاد کنید می توانید از روسری های نخی نیز استفاده کنید.

خرید روسری طرح دار با کیفیت :

برای خرید روسری های ساده و با کیفیت بهتر است از مرکز شال مد کمک بگیرید. این مرکز بی نظیر انواع روسری ها مانند روسری طرح دار، شال های ساده و طرح دار و ….. را با قیمت بسیار مناسب با 6 ماه گارانتی به فروش می رساند.

شال طرح دار

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
اطلاع از تخفیف‌های شالمد
نشانی
نمادهای شالمد
enamad.png
سبد خرید
خانه
0 محصول سبد خرید