روسری سوپر نخ ریشه پرزی طرح کاوان

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۵,۰۰۰ تومان

روسری مجلسی ژاکارد دور دست دوز طرح ماهایا(204441)

قیمت ۲۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۸۴,۰۰۰ تومان

روسری مجلسی چاپ پرسی طرح دار

قیمت ۲۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۷۶,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ابریشم طرح دیور

قیمت ۲۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۷۶,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ابریشم طرح جیوان

قیمت ۲۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۷۶,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردوخت منگوله دار طرح آراز (204439)

قیمت ۲۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶۸,۰۰۰ تومان

روسری رایون دور دست دوز ال وی طرح ماژور

قیمت ۱۶۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۵,۰۰۰ تومان

روسری رایون دور دست دوز دیور طرح ماربل

قیمت ۱۶۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح هزارتو

قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی نیلا دوردوخت طرح هلنسا

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دوردوخت طرح هرمانو

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح لادینا

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی نیلا دوردوخت طرح هاوانا

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح مربعی

قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دست دوز طرح پیکسلی

قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح تیلو

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح شیکا

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح جیکو

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح فارجو

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح فورزا

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح بانیکو

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح فارلو

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح شیبا

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح لیکو

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز ال کوکو طرح پاول

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی وارداتی دوردست دوز طرح آروناس

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۴,۰۰۰ تومان

روسری نخی وارداتی دوردست دوز طرح نیلان

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۴,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردست دوز لامبرتی طرح بارفا

قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردست دوز پیچازی طرح لوندر

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۴,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردست دوز راه راه طرح پیچازی

قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۴۴,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردست دوزکج راه طرح کواچ

قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۶۶,۰۰۰ تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح گوچی

قیمت ۲۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۷۰,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز باتیک طرح اهرام

قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۵,۰۰۰ تومان

روسری پلیسه مجلسی دانتل توپی

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۸,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح فیلو

قیمت ۲۲۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۵,۵۰۰ تومان

روسری کج راه دوردست دوز طرح ال وی

قیمت ۲۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۳۹,۵۰۰ تومان

روسری نخی دور دوخت منگوله دار طرح ال وی

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۰۹,۰۰۰ تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح راه راه رنگی

قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۶,۵۰۰ تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طیفی آبرنگی

قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۶,۵۰۰ تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح حاشیه خطی

قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۶,۵۰۰ تومان

روسری اسلپ نخی دوردست دوز طرح هاشوری طیفی

قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۶,۵۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دوردست دوز طرح سولان

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱۳,۵۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دوردست دوز طرح سلین

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱۳,۵۰۰ تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح پوست ماری

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۸,۵۰۰ تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح گل و پیچازی

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۸,۵۰۰ تومان

روسری حریر کرپ دوردست دوز طرح بنفشه

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۸,۵۰۰ تومان

روسری نخی دور دوست دوز طرح ذوزنقه

قیمت ۱۷۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی ریشه پرزی طرح چهارخانه

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱۴,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح ژوبین

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۱,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح لوزی ژاکان

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۱,۰۰۰ تومان

روسری رایون سوزنی طرح گل ال وی

قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۳,۵۰۰ تومان

روسری نخی بامبو دوردست دوز ساده

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۰,۰۰۰ تومان

روسری رایون سوزنی طرح فندی

قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۳,۵۰۰ تومان

روسری رایون سوزنی طرح ال وی ببری

قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۳,۵۰۰ تومان

روسری رایون سوزنی طرح جیوانچی

قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۳,۵۰۰ تومان

روسری رایون سوزنی طرح ال وی راه راه

قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۳,۵۰۰ تومان

روسری ابریشم ژاکارد سیمارو طرح دیور

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۹,۵۰۰ تومان

روسری نخی دوردست دوز طرح ورونیکا

قیمت ۱۵۸,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۲,۰۰۰ تومان

روسری ابریشم ژاکارد سیمارو طرح گوچی

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۹,۵۰۰ تومان

روسری حریر سنتی طرح پیکاسو

قیمت ۱۳۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۷,۵۰۰ تومان

روسری ساتن دیجیتال دوردوخت طرح فرش

قیمت ۹۸,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۷,۵۰۰ تومان

روسری لمیز طرح نازگل

قیمت ۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردست دوز سرجیو طرح توپی

قیمت ۲۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۲۲,۵۰۰ تومان

روسری نخی وارداتی طرح برف اسکارف

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۴,۰۰۰ تومان

روسری نخی چهارخانه لمه دار طرح زرک

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۹,۵۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح دویکا

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

روسری نخی دور دست دوز طرح چاریتا

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دور دست دوز طرح ستاره ای

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۸,۰۰۰ تومان

روسری نخی ژاکارد دور دست دوز طرح ژوزف

قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۸,۰۰۰ تومان

روسری نخی منگوله دار چفیه ای طرح عربی

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

روسری پارچه لوزی دور دست دوز طرح ادواردو

قیمت ۱۷۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۹,۰۰۰ تومان

روسری پلیسه نخی منگوله دار طرح باوان

قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۳,۵۰۰ تومان

روسری نخی منگوله دار پارچه لوزی طرح جالور (204226)

قیمت ۱۴۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۱,۰۰۰ تومان

روسری نخی پلیسه چهارخانه طرح پادینا(204221)

قیمت ۱۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۸,۰۰۰ تومان

روسری نخی حصیری ریشه پرزی طرح ملودی

قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی دوردوخت طرح LV درباری

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۴,۵۰۰ تومان

روسری نخی راه راه طرح راشل

قیمت ۱۱۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶۳,۵۰۰ تومان

روسری نخی دوردوخت طرح پروانه

قیمت ۱۶۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۹۴,۵۰۰ تومان

روسری دور دست دوز ریبرو طرح دیزاین

قیمت ۱۴۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۲,۰۰۰ تومان

روسری حریر راه راه طرح آدام

قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۸۲,۰۰۰ تومان

روسری ابریشم دور دست دوز گل دار طرح گوچی

قیمت ۱۴۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۹,۰۰۰ تومان

روسری لمیز طرح ماری

قیمت ۸۹,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۴۸,۰۰۰ تومان

روسری نخی توپ توپی طرح سیرکل

قیمت ۸۸,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۵۹,۰۰۰ تومان

روسری نخی برگ طرح آتم

قیمت ۸۸,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۵۹,۰۰۰ تومان

روسری دوردست دوز گوچی طرح نیزار

قیمت ۱۲۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۷۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی برگ انجیری

قیمت ۸۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی برگی طرح المیرا

قیمت ۸۳,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶۵,۰۰۰ تومان

روسری نخی دیجیتال طرح باربارا

قیمت ۸۹,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۶۹,۵۰۰ تومان

روسری لمیز طرح هفت و هشتی

قیمت ۶۵,۰۰۰ تومانقیمت فروش ویژه ۳۹,۰۰۰ تومان

خرید روسری ارزان

همیشه خرید کالاهای دلخواه به صورت اینترنتی ارزان تر از خرید محصول مشابه به صورت حضوری است چون به طور معمول فروشندگان در سایت ها تخفیف های متنوعی را برای کالاهای متفاوت در نظر می گیرند. خرید روسری اینترنتی ارزان هم یکی از دغدغه های خانم های ایرانی است. با این تفاوت که روسری ارزان در واقع دو معنای مختلف دارد. بله ، شما می توانید روسری تخفیف دار را با کلمات روسری ارزان بیان کنید اما در جاهایی که روسری ها واقعا ارزان هستند ، یعنی با قیمت اصلی محصول فاصله زیادی دارند ، خریدار باید به آن محصول شک کند. مطمئن باشید هیچ تولید کننده ای بعد از انتخاب بهترین مواد اولیه و تولید محصول با کیفیت حاضر نیست محصولش را زیر قیمت واقعی بفروشد. پس اگر روسری ارزانی را در جایی به فروش می رساندند باید به کیفیت آن شک کنید. خرید روسری ارزان به طور معقول یا همان خرید روسری تخفیف دار به صورت اینترنتی باید در فروشگاه هایی اتفاق بیفتد که معتمد و با آبرو هستند و مشتری می تواند بدون استرس و کاملا راحت خرید خود را انجام دهد. ویژگی های یک فروشگاه شال و روسری ارزان معتبر ( دارای تخفیف ) شامل چنین مواردی است.

  1. این فروشگاه ها دارای مجوزهای لازم هستند و در اکثر موارد حداقل یک شعبه یا انبار فیزیکی دارند.
  2. افرادی که قبلا از این فروشگاه خرید کرده اند یعنی مشتری های سابق آن ها از خدمات این فروشگاه راضی باشند.

مورد بعدی در لیست نشان دهنده اعتبار برای فروشگاه هایی که روسری تخفیف دار می فروشند ، ارائه خدمات مشاوره و انجام فعالیت هایی است که نشان دهنده این است که فروشگاه مورد نظر به انتخاب و تصمیم مشتریان خود بیشترین اهمیت را می دهد و تمام سعی خود را می کند تا مشتری را در طول خرید خود همراهی می کند.

مهم ترین مورد در لیست، وجود گارانتی در لیست خدمات فروشگاه است. اگر فروشگاهی برای محصولات خود گارانتی قرار داده است، نشان دهنده این واقعیت است که در فروش محصولات خود از جمله روسری تخفیف دار کاملا صادق است و مشتری می تواند کاملا به این فروشگاه اعتماد کند.

فروشگاه شال مد تنها فروشگاه اینترنتی شال و روسری است که محصولات تخفیف دار خود را به همراه گارانتی 6 ماهه بی قید و شرط به فروش می رساند و در صورتی که هرگونه عیب و نقصی در محصول شما می‌توانید محصول خود را عودت داده و محصول جدید دریات نمائید.

در ادامه مبحث مربوط به فروشگاه شال و روسری ارزان ، بعضی محصولات تخفیف دار در فروشگاه شال مد را به شما همراهان گرامی معرفی می کنیم.

روسری تخفیف دار در فروشگاه شال مد

فروشگاه شالمد با هدف دسترسی همه بانوان شیکپوش به محصولات ارزان و با کیفیت، مصحولات خود را با تخفیفی وصف ناپذیر در دسترس عموم قرار داده است در ادامه به معرفی و بیان ویژگی های بعضی از این روسری های دارای تخفیف می پردازیم.

1-روسری دارای جنس ابریشم و طرح خالخالی :

همه ما می دانیم که روسری های دارای جنس ابریشم اصل ، دارای بهترین وضعیت هستند که بهای آن قیمت بالاتر این نوع روسری است. حال با خرید روسری ابریشم به عنوان روسری تخفیف دار می توانید این محصول دوستداشتنی را با قیمتی کمتر از حد معمول خرید کرده و در زمان دلخواه از آن استفاده کنید. ویژگی های خاصی که برای روسری خالخالی و ابریشمی بیان شده ، به این شرح است. مثلا روسری ابریشم همیشه ارزش خود را حفظ می کند و طرح های خالدار هم همیشه در مد بانوان وجود دارد. این طرح سال ها است که توسط بانوان خریده و استفاده می شود و همچنان تازگی خود را حفظ کرده است. این طرح پیچیده نیست ولی خیلی راحت با انواع تیپ ها یکدست و هماهنگ می شود و خانم ها می توانند با استفاده از این طرح تیپی ساده ولی هماهنگ و زیبا به وجود آورند.

روسری تخفیف دار ابریشمی ارائه شده در فروشگاه شال مد ، ترکیبی از جنس های ابریشم و ساتن است و می توان آن را در موقعیت های متفاوت زیادی پوشید. محدودیتی در انتخاب این روسری نیست و شما می توانید آن را با هر لباس و استایل جدیدی امتحان کنید.

2 روسری دارای طرح پلنگی با جنس نخ :

جنس نخ بین روسری ها خیلی مشهور است. البته این حقیقت دارد که نخ به اندازه ابریشم با کیفیت نیست و همه می دانند که بر خلاف جنس حریر ، نخ ها زود چروک شده و باید اتو شوند. پس دلیل اینکه خانم ها به خرید دائم این نوع روسری علاقه دارند چیست؟ جواب این است که با وجود اینکه روسری تخفیف دار نخی به اندازه روسری ابریشمی بافت قوی ندارد اما هنوز به اندازه کافی کیفیت دارد تا توجه خانم ها را جلب کند. و بله این روسری زود چروک می شود اما این به دلیل شکل پذیری ساده آن است که به این معنی است که بعد از اتو کردن این روسری و از بین بردن چروک هایش، می توانید به سادگی آن را روی سر فرم دهید و این روسری فرم خود را حفظ می کند در نتیجه نیازی نیست که نگران مرتب کردن آن باشید. علاوه بر این این روسری در زمان و روزهای گرم ، هوای خنک و مطبوعی را ایجاد می کند و باعث می شود که پوشیدن آن به خانم ها حس خوبی بدهد. علاوه بر این روسری تخفیف دار نخی فروشگاه شال مد قواره بزرگ است و رنگبندی ویژه ای دارد. برای دریافت اطلاعات دقیق تر می توانید به قسمت محصولات تخفیف دار فروشگاه شال مد نگاهی بیندازید.

3 روسری نخی دارای طرح سرخپوست که حاشیه آن دست دوزی شده است.

ما در مورد خرید روسری اینترنتی ارزان نخی قبلا توضیح دادیم ویژگی های برجسته روسری نخی را بیان کردیم. حالا سوال این است چه ویژگی مهم دیگری در این روسری خاص وجود دارد که آن را متمایز می کند؟ اول باید به طرح این روسری تخفیف دار اشاره کنیم. طرح سرخپوستی به نوعی جزو طرح های درهم و پیچیده شناخته می شود که شیک، مجلسی و در عین حال غیر رسمی است.